1. Начало -
  2. Общи условия

Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през www.mijelstore.com
(“Общи условия”)

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.mijelstore.com – онлайн магазин (наричан още MIJEL STORE), собственост на “МИЖЕЛ ЕООД”. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между MIJEL STORE и Клиента. MIJEL STORE предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. MIJEL STORE си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mijelstore.com заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес info@mijelstore.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и MIJEL STORE, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“МИЖЕЛ ЕООД”е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG202848281, с адрес за кореспонденция: ГР. БУРГАС ЖК. ЗОРНИЦА К-С ПЕРЛА БЛ. 1-2 ПАРТЕР, България, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина www.mijelstore.com и посредством магазин MIJEL STORE.
www.mijelstore.com e уебсайт/портал за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули и услуги, предоставяни през MIJEL STORE онлайн магазин за бутикови дрехи и аксесоари.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в www.mijelstore.com и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. MIJEL STORE си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.
Под”Клиенстки профил” се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от MIJEL STORE за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от MIJEL STORE услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.mijelstore.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на MIJEL STORE.

II.Поръчки/заявки за покупка
За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.mijelstore.com артикули, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация – Клиентът предоставя на MIJEL STORE следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия, телефон, е-mail адрес, адрес. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, MIJEL STORE има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето “Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон “Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

MIJEL STORE незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на MIJEL STORE и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.mijelstore.com, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на www.mijelstore.com, натиска виртуалния бутон “Вход” и получава достъп до формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.mijelstore.com стоки;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон “КУПИ”срещу съответна стока);
3. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
4. Клиентът избира начина на плащане;
5. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия;
6. Заявката за покупка на стока през www.mijelstore.com се счита за извършена след натискане на бутона “Плащане”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за MIJEL STORE не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от MIJEL STORE чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на MIJEL STORE, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

– най-късно до 20 (двадесет) работни дни – за територията на страната.
MIJEL STORE не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, MIJEL STORE в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. MIJEL STORE ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, MIJEL STORE се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в MIJEL STORE онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон “Плащане” и могат да бъдат платени с наложен платеж или PayPal.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

V. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.mijelstore.com, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до MIJEL STORE и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: ГР.БУРГАС ЖК.ЗОРНИЦА К-С ПЕРЛА БЛ. 1-2 или на е-mail адрес info@mijelstore.com. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

-доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
-при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до MIJEL STORE.

MIJEL STORE е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

MIJEL STORE полага грижа информацията в www.mijelstore.com да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

MIJEL STORE не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на MIJEL STORE. MIJEL STORE не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.mijelstore.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на MIJEL STORE.

MIJEL STORE не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети MIJEL STORE за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети MIJEL STORE и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2016 г.

©2016 “МИЖЕЛ ЕООД”. Всички права запазени.