1. Начало -
 2. Политика на поверителност

Политика на поверителност

Политиката за личните данни

Чл. 1. Въведение

Настоящата Политика за личните данни на Мижел ЕООД има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с предоставяне на услугите в сайта mijelstore.com, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Мижел ЕООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Чл. 2. Обща информация

От 25 май 2018г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Като администратор на лични данни, Мижел ЕООД прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

В качеството си на администратор на лични данни Мижел ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за изпълнение на задълженията си във връзка с предоставянето на услуги, а именно изпълнение на сключен Договор за покупко-продажба от разстояние на поръчана (с цел закупуване) от Потребителя стока в Платформата, както и поддържане на потребителски профил , и ги пази отговорно и законосъобразно.

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Мижел ЕООД.

 1. Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование „Мижел“ ЕООД
 2. ЕИК: BG202848281
 3. Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, К-с Перла, бл. 1-2 Партер
 4. E-mail:  info@mijelstore.com
 5. Телефон: +359 897 91 55 71

 

 •    Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 35 18
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 •  МИЖЕЛ ЕООД  и Вашите лични данни:

Мижел ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Дружеството. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни основаваща се на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Чл. 3. Определения:

(1) „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

(2) „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

(3) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

(4) „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

(5) „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

(6) „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

(7) „обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

(8) „получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

(9) „надзорен орган” означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

(10) „субект на лични данни“ е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

(11) „Платформата“: Понятието касае виртуална платформа, собственост на Дружеството, която обхваща сайт, обслужван от техническа инфраструктура и програмен код: www.mijelstore.com – Информационна платформа за „изработване на поръчка и пазаруване“, към крайни Потребители-купувачи;

Чл. 4. Видове лични данни, които се обработват

Личните данни, събирани и обработвани от Мижел ЕООД, са:

– Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетител / e-mail абонат / регистриран-потребител / потребител-купувач.

– Информация за Вашият компютър, включително Вашият IP адрес, вид и версия на браузъра и операционна система, която ползвате.

– Информация за посещенията Ви и начина на използване на този уебсайт, включително източник на препращане, продължителност на използване, страниците, които разглеждате и навигационните пътища в сайта

– За посетители на Платформата: Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

– За е-mail абонати: Имена, Е-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му ( категории продукти и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

– За регистрирани потребители: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст.

– За потребители-купувачи: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.

Чл. 5. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

(1) Мижел ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, по специално сключване на Договор за покупко-продажба с дружеството, с цел закупуването от разстояние на поръчаната от Потребителя стока в Платформата, както и поддържане на потребителски профил, като на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Мижел ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Мижел ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Мижел ЕООД.

(2) Мижел ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Чл. 6. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

(1) Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

(2) Мижел ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за получаване на информация относно нашите промоционални кампании.

(3) Мижел ЕООД обработва личните данни включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни, в т.ч. покупка на продукти от Потребителя;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответния продукт;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за нови продукти, препоръки за подобряване на използването на платформата, промоционални кампании и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за продукти, в това число и промоционални, които могат да са от интерес за Вас;
 • оставяне на коментари под продукти, публикувани на страницата на Мижел ЕООД.

(4) Мижел ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(5) При обработването и съхранението на личните данни, Мижел ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

(6) Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

Чл. 7. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Според начина, по който лицата използват Платформата ни и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

 1. Посетители
 • Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани:
  • Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;
  • Данни за местонахождение, посочвани от посетителя, включително данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;
  • Информация за извършени действия от субекта в Платформата;
  • Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата;
  • Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса; Статистически и маркетингови проучвания.
 • Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с настоящата Политика, като до създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание съществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 1. E-mail абонати
 • E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (категории продукти и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) – за получаване по e-mail на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.
 • Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
 • Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

III. Регистрирани потребители

 • Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: сключване на договори от разстояние за поръчка на специфичен продукт и извършване на покупка и поддържане на потребителски профил.
 • Срок за съхранение: Информацията се съхранява до закриване на профила ви, когато ще бъде изтрита от Мижел ЕООД или докато изпратите искане за изтриването й, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
 • Правно основание за обработването: Приемане на общите условия при регистрация в уебсайта и съгласие с с настоящата Политика.
 1. Потребители-купувачи
 • Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с Продавача, с цел закупуването от разстояние на поръчаната от Потребителя стока в Платформата (или сходно действие).
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, и др. Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи; Предоставяне към съответните Търговци-продавачи на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответните закупени стоки.
 • Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
 • Правно основание за обработването: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между Мижел ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Личните данни се обработват за целите на изпълнение на гореспоменатия договор, сключен посредством Платформата, и на законово основание – за данъчни и осигурителни цели.

(2) Мижел ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Мижел ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, Мижел ЕООД ги изтрива или унищожава по друг надежден начин.

(6) Мижел ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Мижел ЕООД или друго.

(7) Мижел ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Чл. 8. Осигуряване на сигурността на информацията и защита на личните данни

(1) Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата Платформа е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не бихме си си позволили компромиси.

(2) За да гарантираме максимално ниво на защита на личните данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна, Мижел ЕООД прилага всички необходими организационни, технически и защитни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

(3) С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни,  Мижел ЕООД използва допълнителни механизми за защита като:

– Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

– Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване.

Чл. 9. Права на субектите на данни при събирането, обработването и съхранението на личните им данни

(1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Мижел ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като подадете искане по един от следните начини: като директно ни пишете на страницата mijelstore.com в меню „Контакти“, като ни пишете на e-mail: info@mijelstore.com или чрез писмено искане в свободен текст, изпратено до Мижел ЕООД, на пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, К-с Перла, бл. 1-2 Партер.
 2. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

(2) Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от Мижел ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. Мижел ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Мижел ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(3) Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Мижел ЕООД.

(4) Право на изтриване (“да бъдеш забравен”)

 1. Вие имате правото да поискате от Мижел ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Мижел ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Мижел ЕООД;
 1. Мижел ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. За да упражните правото си на “забравяне”, Вие следва да подадете искане по един от следните начини: като директно ни пишете на страницата mijelstore.com в меню „Контакти“, като ни пишете на e-mail: info@mijelstore.com или чрез писмено искане, изпратено до Мижел ЕООД, на пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, К-с Перла, бл. 1-2 Партер.
 2. Мижел ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

(5) Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Мижел ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Мижел ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Мижел ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Мижел ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

(6) Право на преносимост

 1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Мижел ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
 2. Вие можете да поискате от Мижел ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(7) Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Мижел ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Мижел ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

(8) Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Мижел ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

(9) Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако Мижел ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Мижел ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

(10) Право на подаване на жалба в контролен орган

 1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като ни пишете на e-mail: info@mijelstore.com или на пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, К-с Перла, бл. 1-2 Партер.
 2. Можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете и на страницата mijelstore.com в меню „Контакти“.
 3. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 10. Данни на непълнолетни лица

(1) Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за лица, навършили 18 години.

(2) Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

(3) Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

Чл. 11. Предоставяне личните ви данни на трети лица

(1) Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 1. Мижел ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. Предоставяне, което е необходимо за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба, сключен от разстояние между Потребител-купувач и Мижел ЕООД;
 3. За извършване на доставка на поръчана стока от Ваша страна, Мижел ЕООД предава необходимата информация към съответната куриерска фирма, която обработва Вашите данни за целите на извършване на заявената доставка.
 4. Мижел ЕООД предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него.
 5. Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели.
 6. В случай, че потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

(2) Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 12. Препратки към външни сайтове

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в Платформата от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

Чл. 13. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Мижел ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Сайтът, използва бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Приемайки и съгласявайки се настоящата Политика Вие се съгласявате да получавате бисквитки (cookies).

Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация относно управлението на „Бисквитки“ може да намерите на www.allaboutcookies.org

Мижел ЕООД използва следните видове бисквитки:

 1. Сесийни (Session cookies) – позволяват на Сайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
 2. Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване на реклама;
 3. На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на Сайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Сайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Сайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies. Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването бисквитките, като избере един от следните бутони при осъществяване на първоначален достъп до Сайта. Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Чл. 14. Заключителни разпоредби

(1) Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана.

(2) Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

(3) Настоящата Политика за личните данни е последно актуализирана на 23.02.2023г.

Чл. 15. Контактна информация

По всички въпроси, касаещи защитата на лични данни можете да се свържете с Мижел ЕООД на:

– адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, К-с Перла, бл. 1-2 Партер

– телефон: +359 897 91 55 71

– e-mail: info@mijelstore.com